bookmate game
uk
Books
Марта Гавришко

Долаючи тишу. Жіночі історії війни

Справжні біографії, долі дівчат та юнок, яких колись змінила війна…У період Другої світової чимало жінок приєдналося до лав націоналістичного підпілля та Української повстанської армії як зв’язкові, розвідниці, санітарки, воячки… Пліч-о-пліч із чоловіками вони пройшли горнило кривавих подій, спростувавши всі стереотипи «слабкої статі». Їхні голоси тривалий час не було чутно. Їхній досвід був невидимим.Ця книжка — збірка історій-сповідей жінок, які не просто бачили війну та брали активну участь у тогочасних подіях, а прожили її. Вони були не лише очевидицями, жертвами, але й виконавицями насильства. Уся правда про жахи війни, без прикрас та міфологізації. Відверті розповіді про те, що означало бути жінкою під час війни. Унікальні спогади селянок та міщанок, жінок із різною освітою та соціальним становищем, жінок, які обіймали керівні посади в ОУН і були рядовими підпільницями. Живі емоції в історіях, які роками були непочутими та забутими. Spravzhnі bіografії, dolі dіvchat ta junok, jakih kolis' zmіnila vіjna…U perіod Drugoї svіtovoї chimalo zhіnok priєdnalosja do lav nacіonalіstichnogo pіdpіllja ta Ukraїns'koї povstans'koї armії jak zv’jazkovі, rozvіdnicі, sanіtarki, vojachki… Plіch-o-plіch іz cholovіkami voni projshli gornilo krivavih podіj, sprostuvavshi vsі stereotipi «slabkoї statі». Їhnі golosi trivalij chas ne bulo chutno. Їhnіj dosvіd buv nevidimim.Cja knizhka — zbіrka іstorіj-spovіdej zhіnok, jakі ne prosto bachili vіjnu ta brali aktivnu uchast' u togochasnih podіjah, a prozhili її. Voni buli ne lishe ochevidicjami, zhertvami, ale j vikonavicjami nasil'stva. Usja pravda pro zhahi vіjni, bez prikras ta mіfologіzacії. Vіdvertі rozpovіdі pro te, shho oznachalo buti zhіnkoju pіd chas vіjni. Unіkal'nі spogadi seljanok ta mіshhanok, zhіnok іz rіznoju osvіtoju ta socіal'nim stanovishhem, zhіnok, jakі obіjmali kerіvnі posadi v OUN і buli rjadovimi pіdpіl'nicjami. Zhivі emocії v іstorіjah, jakі rokami buli nepochutimi ta zabutimi.
327 printed pages
Original publication
2019
Publication year
2019
Have you already read it? How did you like it?
👍👎
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)