Akın Başal

Stres Yapmayan Stres Kitabı

Sizinle anlaşalım:“Hiç stresim olmasın, bütün gün balık tutayım, onları şöyle güzel bir ateşte pişirip yedikten sonra, akşamları da hamakta uyuyayım serin rüzgarlara karşı..” hayallerine kapılmayın.Yok öyle bir şey. Çalışmalıyız. Hayatımıza bir anlam katmalıyız. Mücadele etmeliyiz. Kontrolü ele almalıyız.Çünkü hayat; Siz neresinden tutarsanız öyle görünür. Siz ne kadar izin verirseniz o kadar yıpratır. Sizin ne kadar sağlam ve hazırlıklı olduğunuza bakar.

Hayatın karşısında nasıl sağlam durabilirsiniz? Ne gibi hazırlıklar yapabilirsiniz? İşte “Stres Yapmayan Stres Kitabı” bu soruların cevabını size tam anlamıyla veriyor.
131 printed pages

Impressions

  Ilker Yılmazshared an impression3 years ago
  👍Worth reading

  pratik basit ve etkili öneriler içeriyor

  Erhan İpekçilershared an impression4 years ago
  👎Give This a Miss
  💤Borrrriiinnng!

  Sıkıcı geldi bana. Hep aynı tarz örnekleme, komik desen değil.. Bilmediğimiz bir bilgi içermiyor..

  Osman Petkovshared an impression2 years ago

  Guzel kitap

Quotes

  Chinara Jalilovahas quoted3 years ago
  Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz
  Ahmet Yandıkhas quoted3 years ago
  “Ha­yat bir bi­sik­le­te bin­mek gi­bi­dir. Pe­da­lı çe­vir­me­ye de­vam et­ti­ği­niz sü­re­ce düş­mez­si­niz.”
  Cla­ude Pep­per
  Mehmet Arıgülhas quoted3 years ago
  ÖNSÖZ
  “Ne ile kar­şı­laş­tı­ğı­mız de­ğil, na­sıl kar­şı­la­dı­ğı­mız önem­li­dir.”
  Hans Sel­ye
  Stres, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğım gün­den be­ri her gün en az bir kez duy­du­ğum bir ke­li­me ol­du. Bi­zim ül­ke­miz­de her­kes ça­lı­şır­ken de ya­şar­ken de sü­rek­li stres­li. İn­san­lar, ha­yat­la­rın­dan mem­nun ol­sa­lar bi­le yi­ne de stres al­tın­da ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar.
  Ba­na so­rar­sa­nız stres, ne­re­dey­se her tür­lü sı­kın­tı­mız için sak­lan­dı­ğı­mız bir ko­ru­nak iş­le­vi gö­rü­yor. Ço­ğu za­man tem­bel­li­ği­mi­zin üze­ri­ni ört­mek için kul­la­nı­yo­ruz onu. Ön­ce vü­cut di­ren­ci­mi­zi dü­şü­rü­yor ar­dın­dan da bu di­renç­siz vü­cu­du­muz en ufak bir te­tik­le­yi­ci kar­şı­sın­da kö­tü stres tep­ki­si ver­di­ği için, ha­ya­tın bi­zi çok yıp­rat­tı­

On the bookshelves

  kursatbulut
  Kişisel gelişim
  • 74
  • 20
  Debiran Keles
  Petek
  • 38
  • 2
  TC Gny Atmaca
  Kitaplarım
  • 2
  • 1
  hümay
  Özel
  • 16
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)