az
Books
Seyid Əzim Şirvani

Hekayələr və təmsillər

Bu kitabda klassik azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәsi Seyid Әzim
Şirvaninin tәrbiyәvi-әxlaqi, satirik hekayә vә tәmsillәri toplanmışdır. Bu hekayә vә
Tәmsillәrin hәr birindә oxucular üçün ibrәtamiz örnәklәr vardır. Әsasәn, didaktik
Vә satirik sәciyyәsi ilә fәrqlәnәn hekayә vә tәmsillәrdә riyakarlıq, avamlıq, mәdәni
Gerilik — cәhalәt, nadanlıq tәnqid olunmaqla yanaşı, yaxşılıq, yardımsevәrlik, sәdaqәt, dürüstlük, etibar kimi musbәt әxlaqi dәyәrlәr ön plana çәkilir. Orta vә yuxarı yaşlı mәktәblilәr üçün nәzәrdә tutulan kitabımızda mәnzum hekayә vә tәmsillәrin dili ilk dәfәdir ki sadәlәşdirilәrәk nәsrә çevrilmişdir.
55 printed pages
Copyright owner
MİMTA Yayımları
Original publication
2020
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Eli Suleymanovshared an impression2 years ago
    👍Worth reading

    Marağlıydı. İbrətamiz hekayələr var.

  • Naməlumshared an impression2 years ago
    💩Utter Crap

    Pis

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)