bookmate game
Books
Ralph Waldo Emerson

Self-Reliance: The Wisdom of Ralph Waldo Emerson as Inspiration for Daily Living

SELF RELIANCE is Emerson's famous work where he argues the need for each individual to avoid conformity and false consistency, and follow his or her own instincts and ideas. He was seen as a champion of individualism and critic of the prevailing pressures of society.
36 printed pages
Copyright owner
Bookwire
Original publication
2018
Publication year
2018
Publisher
Flip
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Quotes

 • b0143035900has quoted7 months ago
  power which resides in him is new in nature, and none but he knows what that is which he can do, nor does he know until he has tried. Not for nothing one face, one character, one fact, makes much impression on him, and another none. This sculpture in the memory is not without preëstablished harmony. The eye was placed where one ray should fall, that it might testify of that particular ray. We but half express ourselves, and are ashamed of that divine idea which each of us represents. It may be safely trusted as proportionate and of good issues, so it be faithfully imparted, but God will not have his work made manifest by cowards. A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace. It is a deliverance which does not deliver. In the attempt his genius deserts him; no muse befriends; no invention, no hope.
  Trust thyself: every heart vibrates to that iron string. Accept the place the divine providence has found for you, the society of your contemporaries, the connection of events. Great men have always done so, and confided themselves childlike to the genius of their age, betraying their perception that the absolutely trustworthy was seated at their heart, working through their hands, predominating in all their being. And we are now men, and must accept in the highest mind the same transcendent destiny; and not minors and invalids in a protected corner, not cowards fleeing before a

  силата, която живее в него, е нова по природа и никой освен него не знае какво може да направи, нито знае, докато не е опитал. Не случайно едно лице, един герой, един факт му правят много впечатление, а друг-нищо. Тази скулптура в паметта не е без предварителноë хармония. Окото е поставено там, където трябва да падне един лъч, за да свидетелства за този лъч. Ние само наполовина изразяваме себе си и се срамуваме от тази божествена идея, която всеки от нас представлява. Може да му се вярва, че е съразмерен и добър, така че да бъде предаван вярно, но Бог няма да позволи делото му да се прояви от страхливци. Човек е облекчен и весел, когато е вложил сърцето си в работата си и е дал най-доброто от себе си; но това, което е казал или направил по друг начин, няма да му даде мир. Това е избавление,което не дава. В опита си геният го напуска; никаква муза не се сприятелява; никакво изобретение, никаква надежда.
  Вярвай в себе си: всяко сърце вибрира на тази желязна струна. Приемете мястото, което божественият промисъл е намерил за вас, обществото на Вашите съвременници, връзката на събитията. Великите хора винаги са постъпвали така и са се доверявали като деца на гения на своето време, предавайки възприятието си, че абсолютно заслужаващият доверие човек седи в сърцето им, работи чрез ръцете им и преобладава в цялото им същество. И сега сме хора и трябва да приемем в най-висшия ум същата трансцендентна съдба, а не непълнолетни и инвалиди в защитен ъгъл, не страхливци, бягащи от страх.

 • b0143035900has quoted7 months ago
  conviction, and it shall be the universal sense; for the inmost in due time becomes the outmost,--and our first thought is rendered back to us by the trumpets of the Last Judgment. Familiar as the voice of the mind is to each, the highest merit we ascribe to Moses, Plato, and Milton is, that they set at naught books and traditions, and spoke not what men, but what they thought. A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within, more than the luster of the firmament of bards and sages. Yet he dismisses without notice his thought, because it is his. In every work of genius we recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty. Great works of art have no more affecting lesson for us than this. They teach us to abide by our spontaneous impression with good-humored inflexibility then most when the whole cry of voices is on the other side. Else, to-morrow a stranger will say with masterly good sense precisely what we have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with shame our own opinion from another.
  There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide; that he must take himself for better, for worse, as his portion; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till. The

  убеждението и то ще бъде всеобщият смисъл; защото най-вътрешното, когато му дойде времето, става най-външното-и първата ни мисъл ни се връща с тръбите на Страшния съд. Колкото и познат да е гласът на ума на всеки, най-голямата заслуга, която приписваме на Мойсей, Платон и Милтън, е, че те не са използвали книги и традиции и не са говорили това, което хората са говорили, а това, което са мислили. Човек трябва да се научи да открива и наблюдава този проблясък светлина, който проблясва в ума му отвътре, повече от блясъка на небесната твърд на бардове и мъдреци. Но той отхвърля без внимание мисълта си, защото тя е негова. Във всяко дело на гений разпознаваме собствените си Отхвърлени мисли: те се връщат при нас с отчуждено величие. Великите произведения на изкуството нямат по-въздействащ урок за нас от този. Те ни учат да се придържаме към спонтанното си впечатление с добронамерена непреклонност тогава, когато целият вик на гласовете е от другата страна. Иначе утре някой непознат ще каже с майсторско благоразумие точно това, което сме мислили и чувствали през цялото време, и ще бъдем принудени да приемем със срам собственото си мнение от друг.
  Има време в образованието на всеки човек, когато той достига до убеждението, че завистта е невежество, че подражанието е самоубийство, че трябва да приема себе си в добро и в лошо като своя дял, че въпреки че широката вселена е пълна с добро, нито едно зрънце от подхранващо зърно не може да дойде при него, освен чрез неговия труд, посветен на онова парче земя, което му е дадено да обработва. На

 • b0143035900has quoted7 months ago
  SELF-RELIANCE
  Ralph Waldo Emerson
  First paperback edition.
  All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, except in the case of excerpts by a reviewer, who may quote brief passages in a review.
  Printed and manufactured in the United States of America
  "Ne te quæsiveris extra."
  "Man is his own star; and the soul that can
  Render an honest and a perfect man,
  Commands all light, all influence, all fate;
  Nothing to him falls early or too late.
  Our acts our angels are, or good or ill,
  Our fatal shadows that walk by us still."
  * * * * *
  Cast the bantling on the rocks,
  Suckle him with the she-wolf's teat;
  Wintered with the hawk and fox,
  Power and speed be hands and feet.
  I read the other day some verses written by an eminent painter which were original and not conventional. The soul always hears an admonition in such lines, let the subject be what it may. The sentiment they instill is of more value than any thought they may contain. To believe your own thought, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men,--that is genius. Speak your latent con

  САМОСТОЯТЕЛНОСТ
  Ралф Уолдо Емерсън
  Първо издание с меки корици.
  Всички права запазени. Никоя част от тази книга не може да бъде възпроизвеждана или предавана в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, записване или чрез каквато и да е система за съхранение или извличане на информация, освен в случаите на откъси от рецензент, който може да цитира кратки пасажи в рецензия.
  Отпечатани и произведени в САЩ
  "Не е възможно повече."
  "Човекът е своята собствена звезда; и душата, която може да
  Направи честен и съвършен мъж,
  Командва цялата светлина, цялото влияние, цялата съдба.;
  Нищо не му се случва рано или твърде късно.
  Нашите ангели са добри или лоши.,
  Нашите фатални сенки, които все още вървят покрай нас."
  * * * * *
  Хвърли бантлинг върху скалите,
  Кърмете го с биберона на вълчицата.;
  Зимува с ястреб и лисица,
  Силата и скоростта са ръцете и краката.
  Онзи ден прочетох няколко стиха, написани от известен художник, които бяха оригинални, а не конвенционални. Душата винаги чува предупреждението в такива редове, нека темата да бъде каквато и да е. Чувството, което те внушават, е по-ценно от всяка мисъл, която могат да съдържат. Да вярваш на собствената си мисъл, да вярваш, че това, което е вярно за теб в личното ти сърце, е вярно за всички хора-това е гениално. Говори латентния си кон

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)