Helen Hoang

Bračna proba

Little Mhas quoted4 months ago
Ni­kad se ne ose­ćaš to­li­ko ži­vim kao on­da kad mo­žeš da po­gi­neš
Little Mhas quoted4 months ago
Krup­ni­ji je bio, i ja­či od nje, ali ona će ga šti­ti­ti, daće sve od se­be da ga za­šti­ti od sve­ga
Little Mhas quoted4 months ago
Tu su bi­li sa­mo njih dvo­je, njih dvo­je i me­se­či­na, oke­an, pe­sak, mu­zi­ka i dva sr­ca što ku­ca­ju
Jelena Momcilovichas quoted16 days ago
Po­lju­bio ju je, i si­lo­vi­to ose­ća­nje ob­u­ze­lo ju je ce­lu. Pri­lju­bi­la se uz nje­ga, sva me­ka­na, a on ju je po­lju­bio stra­stve­ni­je, ta­ko da joj se za­vr­te­lo u gla­vi
Dragana Miklja Dorichas quoted21 days ago
I ni­je ima­la ku­da. Sa svih stra­na okru­ži­vao ju je ve­li­ki, ne­pre­gled­ni svet, i u ce­lom tom sve­tu ona ni­je ima­la svoj ku­tak.
Ku­da da odeš kad ne­maš kud?
Dragana Miklja Dorichas quoted21 days ago
Maj­čin sa­vet joj je od­zva­njao u gla­vi: Pr­vo ga za­ve­di. Lju­bav će ka­sni­je do­ći.
Dragana Miklja Dorichas quoted21 days ago
Mo­raš da igraš na po­be­du, čak i a­ko ni­si si­gur­na da li ga že­liš. Sa­mo ako on ni­je ne­ko zlo od čo­ve­ka, lju­bav mo­že da se ras­cve­ta. I za­pam­ti: do­bre de­voj­ke osta­ju krat­kih ru­ka­va. Mo­raš da bu­deš opa­sni­ca, Mi.
b5821003821has quoted2 months ago
Mo­žda je za­spa­la, ali kad god bi po­gle­dao pre­ma njoj, vi­deo bi da ona po­sma­tra pre­deo po­red au­to-pu­ta, ko­ji se uglav­nom sa­sto­jao od po­slov­nih zgra­da, za­pu­šte­nih trav­na­tih po­vr­ši­na i, tu i ta­mo, po­ko­jeg eu­ka­lip­tu­sa i bo­ra.
b9709948791has quoted2 months ago
Kad je uspe­la da oslo­bo­di dr­vo, Esme se za­te­tu­ra­la ne­ko­li­ko ko­ra­ka una­zad, a on­da ga od­vu­kla u zad­nji deo dvo­ri­šta.
nikolina Nikolinahas quoted3 months ago
Is­ku­stvo ju je uči­lo: kad že­liš ne­što da otvo­riš, pr­vo mo­raš da ga oči­stiš, da bi tač­no vi­deo sa či­me imaš po­sla, a tek on­da da za­su­češ ru­ka­ve.
Little Mhas quoted4 months ago
po­ne­kad ti je­dan čo­vek zna­či vi­še ne­go či­tav svet
Little Mhas quoted4 months ago
Ku­da da odeš kad ne­maš kud?
Slavica Popovhas quoted4 months ago
– Je­si li ti ikad ozbilj­na? – upi­tao ju je.

Po­di­gla je jed­no fi­no ra­me, pa se osmeh­nu­la, to­bo­že bes­po­moć­no. – Sa­mo že­lim da, kad si sa mnom, bu­deš ono što je­si.
Јована Гинићhas quoted5 months ago
Ku­da da odeš kad ne­maš kud
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)